Post

Học Javascript qua các câu hỏi phỏng vấn

Cơ bản

1. Closure là gì? Closure là một dạng function nằm trong một function khác. Function bên trong có quyền truy cập vào scope (phạm vi) và các tham số của function bên ngoài ngay cả khi function bên ngoài đã trả về

Nâng cao

Updating…

Tham khảo

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.